Sådan arbejder vi

 Sundhedsplejens organisation i Børn og Ungeforvaltninge.

Sundhedsplejen er organiseret under Rådgivningsafsnittet i Børn og Ungeforvaltningen.

 

Journalføring og kommunikation

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og en autoriseret sundhedsperson. Der føres journal over indsatser, der sikrer at kommunikation mellem sundhedsplejersken og barnets/den unges forældre og det øvrige sundhedsvæsen sker i henhold til gældende lovgivning.

Journalen på det enkelte barn/unge er et arbejdsredskab og kommunikationsmiddel til brug for undersøgelser, vejledning og anden sundhedsfaglig bistand fra barnets fødsel til tilsynets ophør.

De praktiserende læger

Familiens egen læge er en central samarbejdspartner for sundhedsplejersken, da begge parter er naturligt involveret i barnets og familiens sundheds og helbred. Samarbejdet mellem læge og sundhedsplejerske er især væsentligt, når det gælder sårbare børn med helbredsmæssige, kronisk sygdom, handicap eller sociale problemstillinger.

Det er vigtigt, at relevante informationer bliver overgivet mellem sundhedspersoner, med forældres samtykke, således rette behandling af barnet sikres. Når familien søger hjælp hos enten læge eller sundhedsplejersken vil der oftest være behov for aftaler omkring, hvilken opgaver der varetages af hver enkel sundhedsprofessionel.

 

Tavshedspligt

Sundhedsplejerskens tavshedspligt omfatter fortrolige oplysninger, som sundhedsplejersker erfarer eller får formodning om i forbindelse med samtaler, undersøgelser og behandling med barn/ung og forældre.

Videregivelse af helbredsoplysninger

Videregivelse af helbredsoplyusninger m.v. fra en sundhedsperson til en anden sundhedsperson kræver som udgangspunkt informeret samtykke fra forældre eller den unge. Hvis der er fælles forældremyndighed, kræver der som udgangspunkt enighed mellem forældrene. Hvis den ene forældre har myndigheden alene, skal der indhentes informeret samtykke fra vedkommende.

National database for børns sundhedsforhold

Sundhedsstyrelsen har i 2009 etableret en national database, der følger danske børns sundhedsforhold omkring højde, vægt, om barnets udsættelse for passiv rygning ved fødslen og omkring misbrugsproblematikker i familien. Holstebro kommunes sundhedspleje videregiver derfor disse oplysninger til Sundhedsstyrelsen, der anvender databasen som grundlag for deres forebyggelsesindsatser.

Studerende i sundhedsplejen

Familier, børn og unge vil møde sygeplejerske studerende og sundhedsplejerske studerende. Sundhedsplejen er praktikplads og dermed forpligtet til at tage de studerende med ud i både skolesundhedsplejen og spæde/småbørnssundhedsplejen.

Sygeplejerske studerende er i en kort praktik i sundhedsplejen og følges med en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejestuderende er i praktik to gange tre måneder under deres uddannelse. Sundhedsplejerske studerende skal løse selvstændige opgaver. Derfor vil nogle familier opnå hele forløb sammen med den studerende, men der vil i alle situationer være en uddannet sundhedsplejerske og klinisk vejleder, der følger forløbet tæt.

Alle studerende arbejder under tavshedspligt.

Comments are closed.